© copyrights 2014, Szwaja Du Vall Majsak
Prof. zw. dr hab. Janusz Szwaja

Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa spółek, patentów, znaków towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Współzałożyciel Kancelarii.

Przez wiele lat był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyrektorem Międzyuczelnianego Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej (obecnie Katedra Prawa Własności UJ). Aktualnie jest profesorem Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego, dyrektorem Instytutu Prawa Prywatnego Akademii, a także professeur invité Uniwersytetu w Orleanie (Wydziału Prawa, Ekonomii i Zarządzania).

Autor około 350 publikacji. Do najważniejszych należy zaliczyć autorstwo lub współautorstwo następujących monografii i komentarzy:

Kara umowna według kodeksu cywilnego, Warszawa 1967;

Prawo wynalazcze. Przepisy-orzecznictwo-piśmiennictwo-objaśnienia, Warszawa 1978;

Kodeks spółek handlowych. Komentarz (wspólnie z: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański), 5 tomów, kilka wydań;

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. 1994, 2000, 2006.

 

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Brał czynny udział w charakterze eksperta w procesach legislacyjnych ustaw z zakresu własności przemysłowej, prawa handlowego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.